برای آشنایی هرچه بیشتر، مجموعه بومیکس با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات سیناژن، موسسه فحاد ( فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان)، انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی، گروه زیست فن، مرکز تحقیقات و نوآوری مام و دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۲۶ شهریور ماه اقدام به برگزاری رویدادی جهت شفاف سازی ماهیت و مراحل بومیکس نمود. استقبال گسترده و غیرقابل انتظار ۳۰۰ نفری از این رویداد بیانگر نیاز جامعه جوان بیوتکنولوژی به برگزاری چنین رویدادهایی می باشد.

بومیکس با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات سیناژن، موسسه فحاد ( فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان)، انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی، گروه زیست فن، مرکز تحقیقات و نوآوری مام و دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران
بومیکس با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات سیناژن، موسسه فحاد ( فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان)، انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی، گروه زیست فن، مرکز تحقیقات و نوآوری مام و دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران
بومیکس با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات سیناژن، موسسه فحاد ( فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان)، انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی، گروه زیست فن، مرکز تحقیقات و نوآوری مام و دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران
بومیکس با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات سیناژن، موسسه فحاد ( فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان)، انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی، گروه زیست فن، مرکز تحقیقات و نوآوری مام و دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران
بومیکس با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات سیناژن، موسسه فحاد ( فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان)، انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی، گروه زیست فن، مرکز تحقیقات و نوآوری مام و دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران
بومیکس با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات سیناژن، موسسه فحاد ( فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان)، انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی، گروه زیست فن، مرکز تحقیقات و نوآوری مام و دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران