برنامه فاز 1 شتابدهنده بومیکس

فروردین

پایان فروردین ماه قرارداد اولیه بسته خواهد شد. این قرارداد شامل تضامین حضور، محرمانگی و تعهدات بومیکس می باشد.

اردیبهشت

برنامه آموزشی هر تیم با توجه به نظرات افراد گروه و تیم مدیریت بومیکس مشخص خواهد شد.

خرداد

تهیه  business plan   به صورت کامل

تیر

تولید پروتوتایپ (نمونه یا خدمت اولیه)

تهیه و ارائه آزمایشی فایل ارائه به سرمایه گذار

مرداد

demo day اولیه برای برخی از پروژه ها

شهریور

ادامه فعالیت های مربوط به هر پروژه

مهر

پایان فاز ۱ بومیکس

demo day نهایی و ارائه به سرمایه گذاران

قرارداد دوم که شامل سهم و نقش افراد می باشد، بسته خواهد شد.

درصدها بر چه اساسی مشخص می شوند ؟

مهم ترین عامل، تاثیر گذاری هر فرد است.

چگونه تاثیر گذاری هر فرد مشخص می شود ؟

نظر هم تیمی ها و بومیکس که شامل منتور و دفتر مرکزی بومیکس است.
زمانی که هر فرد برای پروژه می گذارد.
تجربه افراد
تکنیک هایی که می دانند.
ارتباطات
قابلیت های فردی

افراد در صورت خروج از تیم در فاز ۲ بر اساس تعداد سالی که در بومیکس فعالیت داشته اند سهام دریافت خواهند کرد.

دریافت های مالی پس از جذب سرمایه گذار امکان پذیر است که این امر وابسته به میزان سرمایه ای است که تیم ها جذب می کنند، بنابراین در صورت موفقیت و جذب سرمایه گذار افراد در فاز ۲ حقوق ماهیانه خواهند داشت.

سعی می شود افراد در فاز یک تا حد ممکن یک آورده مالی داشته باشند اما این امر قطعی نیست و میزان آن زیاد نیست.