تیم یکم : سلول درمانی

تیم دوم : توسعه رده سلولی

تیم سوم: کیت LAL

تیم چهارم: کیت های کنترل های کیفی دارو

تیم پنجم: مطالعات IN VIVO

تیم ششم : دیجیتال مارکتینگ و IQC

تیم هفتم : توسعه و بهینه سازی خدمات شرکت لیوژن فارمد

تیم هشتم: تیم کیت های تشخیصی (ویروس، کنترل کیفی فرآورده های خونی و Rapid Test )