Road map (نقشه راه) چیست؟ کسب و کار ها برای تعریف ارزش های شرکت ،ایجاد یک دیدگاه منحصر به فرد و ایجاد مسیر رشد نیازمند یک نقشه راه یا برنامه استراتژیک هستند.این برنامه دید گسترده تری به شما می دهد و مشخص می کند چه باید بکنید و چگونه باید انجام دهید. بر اساس Road map که در جلسات با گروه کاشف حاصل شد کلاس های فاز یک بومیکس از تاریخ 20/03/99 برگزار خواهد شد. درمرحله اول مطابق با Road map ،Idea generation و یا جمع آوری ایده ها صورت می گیرد در مرحله دوم Idea screening و یا غربالگری ایده های جمع آوری شده انجام می شود و تعدادی از ایده های کاربردی انتخاب شده و در خصوص آنها feasibility study و یا امکان سنجی بررسی می شود پس از آن Market validation و یا ارزیابی بازار صورت گرفته و برای ایده های نهایی Business plan ویا طرح کسب وکار نوشته شده و در انتها با اطلاعات بدست آمده در خصوص ایده Action plan و یا برنامه اجرایی طرح ریزی خواهد شد.

کسب و کار ها برای تعریف ارزش های شرکت ،ایجاد یک دیدگاه منحصر به فرد و ایجاد مسیر رشد نیازمند یک نقشه راه یا برنامه استراتژیک هستند.این برنامه دید گسترده تری به شما می دهد و مشخص می کند چه باید بکنید و چگونه باید انجام دهید.

بر اساس Road map که در جلسات با گروه کاشف حاصل شد کلاس های فاز یک بومیکس از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ آغاز شده و ادامه دارد.

درمرحله اول مطابق با Road map ،Idea generation و یا جمع آوری ایده ها صورت می گیرد در مرحله دوم Idea screening و یا غربالگری ایده های جمع آوری شده انجام می شود و تعدادی از ایده های کاربردی انتخاب شده و در خصوص آنها feasibility study  و یا امکان سنجی بررسی می شود پس از آن Market validation و یا ارزیابی بازار صورت گرفته و برای ایده های نهایی Business plan  ویا طرح کسب وکار نوشته شده و در انتها با اطلاعات بدست آمده در خصوص ایده Action plan و یا برنامه اجرایی طرح ریزی خواهد شد.